Perhitungan pada sistem konversi Masehi – Hijriah ini memungkinkan terjadi selisih H-1 atau H+1 dari tanggal seharusnya untuk tanggal Hijriyah

Friday, May 6, 2016

NASIHAT YANG BERISI DUA PERKARA

bab ini terdiri atas tiga puluh nasihat , yaitu empat khabar dan selebihnya adalah atsar.khabar adalah sabda nabi SAW,sedangkan atsar aladalah perkataan sahabat dan tabi'in

1.IMAN DAN KEPEDULIAN SOSIAL

nabi saw bersabda :
Ada dua perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulannya yaitu : iman kepada allah dan membuat manfaat kepada kaum muslimin.
nabi saw bersabda :
barang siapa yang bagun pagi berniat tidak aniaya kepada seseorang , maka diampuni dosanya yang diperbuat.dan barang siapa yang bangun pagi dengan niat menolong orang yang dianiaya,dan mencukupi kebutuhan kaum muslimin.maka memperoleh pahala seperti pahala haji mabrur.

nabi saw bersabda lagi :
hamba-hamba yang paling dicintai oleh allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia,perbuatan yang paling utama ialah menghadirkan rasa senang kepada orang mukmin berupa membasmi kelaparan,menyingkap kesulitan,atau membayar kan utangnya.,dan dua hal yang tiada sesuatu pun yang melebihi jahatnya ialah meyekutukan allah dan mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin.

Membayakan orang-orang muslim dapat berupa membahayakan badan dan hartanya.segala perintah allah mengacu pada dua perkara yaitu mengagungkan allah dan kasih sayang kepada makhluknya.
                                                   tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat

            hendaklah kamu bersyukur kepada-ku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu

diriwatkan dari al Qarni beliau berkata : aku bersua dalam suatu perjalanan dengan seorang pendeta : lalu aku bertanya kepadanya : wahai pendeta ! perkara apakah yang dapat menaikan derajat seseorang ?
pendeta itu menjawab : mengembalikan hak-hak orang lain yang dianaya olehnya dan meringankan punggung dari tanggung jawab karena amal perbuatan hamba tidak akan naik ke sisi tuhan jika dia masih mempunyai tanggungan atau berbuat zalim.

2.DEKAT DENGAN ULAMA DAN MEMPERHATIKAN NASIHAT HUKAMA

nabi s.a.w bersabda :
hendaklah kalian bergaul dengan ulama dan mendengarkan ucapan hukama karena allah ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah.sebagaimana menghijaukan tanah yang mati dengan air hujan.
hikmah adalah ilmu yang bermanfaat,sedangkan hukama adalah orang-orang ahli hikmah.dalam hadis ini hukama ialah ahli hikmah yang mengetahui dzat allah ta'ala
selalu tepat ucapan dan perbuatannya.sedangkan ulama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya.
hendaklah kalian bergaul dengan para pemimpin , bertanyalah kalian kepada para ulama dan bergaulah kalian dengan hukama.
bergaulah dengan ulama,bersahabatlah dengan hukama dan bercampurlah dengan kubara

ulama itu terbagi tiga yaitu :
1.ulama yaitu orang-orang yang alim dengan hukum-hukum allah s.w.t, mereka berhak memberikan fatwa
2.hukama yaitu orang-orang yang mengetahui zat allah saja.bergaul dengan mereka ini dapat membuat perangai menjadi terdidik,karena dari hati mereka bersinar cahay makrifat (mengenal allah dan rahasia-rahasia)dan dari jiwa mereka membias sinar keagungan allah.
3.kubara yaitu orang yang diberi anugerah keduanya

bergau akrab dengan ahli allah,akan mendatangkan tingkah laku yang baik.hal ini karena mengambil manfaat dengan pengawasan itu lebih baik dengan lisan.jadi, seseorang yang pengawasannya bermanfaat kepadamu, niscaya bermanfaat pula ucapannya bagimu.sebaliknya jika pengawasannya tidak bermanfaat bagimu maka tidak bermanfaat pula ucapannya.
as-sahrawardi meliput ke sebagian mesjid al -khaif di mina sambil memandang wajah orang-orang yang ada disana.beliau ditanya oleh seseorang : mengapa tuan memandang wajah-wajah orang lain. ?

beliau menjawab : sesungguhnya allah memiliki beberapa orang yang jika memandang orang lain maka mendatangkan kebahagian bagi yang dipandang dan aku mencari orang-orang yang demikina itu :
 nabi s.a.w bersabda :

akan datang suatu zaman pada umatku mereka lari dari pada ulama dan fukaha maka allah akan menurunkan tiga macam bencana kepada meraka : pertama dicabut kembali berkah dari usahanya kedua dia kuasakan penguasa yang zalim kepada meraka dan ketiga mereka meninggal tanpa membawa iman.

3.MASUK KE KUBUR TANPA BEKAL LAKSANA MENGARUNGI LAUTAN TANPA BAHTERA 

abu bakar ash-shiddiq mengatakan :

barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal , maka seolah-olah mengarungi lautan tanpa bahtera.
dia akan tenggelam dan tidak akan selamat kecuali di selamatkan oleh allah s.w.t
hal ini sesuai dengan sabda nabi saw :

mayat didalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan.

4.UMAR DAN ABU BAKAR R.A 

mengutip dari syeh abdul mu'thi as-samlawi diriwayakan dari umar r.a sesungguhnya nabi saw bertanya kepada malaikat jibril a.s :
kemukakan kepadaku tentang kebaikan umar lalu jibril menjawab : andaikan lautan menjadi tintanya dan pohon - pohon menjadi penanya niscaya aku tidak mampu menghitung. lalu nabi bertanya lagi kepadanya : sekarang , kemukakanlah kebaikan abu bakar  ? berkata jibril : umar adalah salah satu kebaikan dari beberapa kebaikakan abu bakar r.a

dalam hal ini  dinyatakan sebagai berikut :
keluhuran dunia dinyatakan dengan harta sedangkan keluhuran akhirat dinyatakan dengan amal sholeh

urusan dunia tidak akan menjadi kuat dan maslahat melainkan dengan harta . seperti halnya urusan dengan akhirat akan menjadi kuat dan maslahat hanya jika dicapai dengan amal shaleh

5.GELISAH DUNIAWI DAN UKHRAWI 

dari utsman r.a :

"bingung memikirkan dunia akan menjadikan hati gelap,sedangkan bingung memikirkan akhirat akan menjadikan hati terang"

6.ILMU DAN MAKSIAT 

dari ali r.a :

barang siapa mencari ilmu maka surgalah yang dicari dan barang siapa mencari maksiat maka nerakalah yang dicarinya

maksudnya,barang siapa yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat,yaitu pengetahuan - pengetahuan yang harus diketahui oleh orang dewasa,maka pada hakikatnya dia tengah mencari surga dan ridho allah.sebaliknya,siapan yang ingin melakukan maksiat,pada hakikatnya dia ingin menuju ke neraka dan murka allah.

7.ORANG MULIA DAN ORANG BIJAKSANA 

dari yahya bin mu'adz r.a :


"orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada allah dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia atas akhiratnya"

orang yang mulia adalah orang yang baik perbuatannya,yang memuliakan dirinya dengan cara mempertebal ketakwaan dan kewaspadaan menghadapi maksiat.
sedangkan orang bijaksana adalah orang yang tidak mendahulukan mengutamakan dunia dan yang menahan nafsunya dari perbuatan yang menyeleweng dari petunjuk akalnya yang sehat.

8.TAKWA DAN DUNIA 

dari al'amasyi r.a :

 

 "barang siapa yang modal pokoknya takwa maka lidah lidah menjadi kelu untuk menyifati keuntungan agamanya,dan barang siapa yang modal pokoknya dunia,maka lidahnya tidak mampu menjumlah kerugian agamanya.

orang yang memegangi prinsip ketakwa an menjunjung tinggi perintah allah dan menjauhi laku durhaka, serta segala perbuatannya ber asaskan norma syariat maka akan memperoleh kebajikan yang tiada terhingga banyaknya.sedangkan yang memegangi norma-norma yang berselisih dengan syarak akan memperoleh kerugian yang banyak ,sehingga sulit dibilang berapa jumlahnya.

9.MENURUTI NAFSU SYAHWAT DAN KESOMBONGAN 

dari sufyan ats-tsauri r.a :


"setiap maksiat yang timbul dari syahwat dapatlah diharapkan ampunannya, tapi setiap durhaka yang timbul dari sikap sombong tidak dapat diharap ampunannya.karena kedurhakaan iblis itu berpangkal dari kesombongan , sedangkan kesalahan adam a.s berpangkal dari syahwat."

sufyan ats-tsauri r.a adalah guru besar imam malik , maksud hadis diatas setiap maksiat yang timbul dari keinginanan nafsu yaitu keinginan berbuat sesuatu , maka ada harapan untuk diampuni.sebaliknya setiap maksiat yang timbul dari karena kesombongan , maka tidak ada harapan untuk diampuni , karena maksiat yang berasal dari kesombongan berasal dari iblis , dia menganggap dirinya lebih baik dari pada junjungan kita nabi adam a.s , sedangkan kesalahan junjungan kita nabi adam a.s , berasal dari keinginanan yaitu keinginan beliau untuk mencicipi buah pohon yang dilarang-NYA

10.BERDOSA SAMBIL TERTAWA DAN BERBUAT TAAT SAMBIL MENANGIS 

sebagian ahli zuhud berkata :

"barang siapa yang berbuat dosa sambil tertawa , maka allah akan melempar dia keneraka dalam keadaan menangis . dan barang siapa dengan menangis berbuat taat , maka allah akan memasukannya ke surga dalam keadaan tertawa"

ahli zuhud yaitu orang - orang yang tidak mempedulikan dunia.mereka mengambilnya untuk sekedar keperluan yang sangat di butuhkan saja.maksud hadis diatas barang siapa yang berbuat dosa sambil tertawa yakni menanggung dosa dengan persasaan gembira atas dosanya itu, maka sesungguhnya allah akan memasukan dia ke neraka dalam keadaan menangis. seharusnya dia bersedih dan beristighfar kepada allah swt , agar diampuni dosanya.dan barang siapa yang taat sambil menangis yakni takut kepada allah swt karena merasa telah menyepelekan kewajibannya,maka kelak dia akan masuk surga dengan penuh kegembiraan.orang seperti ini sekaligus telah berbuat dua kebajikan , kebajikan taat itu sendiri dan kebajikan penyesalannya terhadap dosa yang telah dia lakukan.

11.JANGAN MEREMEHKAN DOSA KECIL (DOSA KECIL DAN DOSA BESAR)

JANGANLAH MEREMEHKAN DOSA-DOSA KECIL , KARENA DARI SITULAH BERSEMI DOSA - DOSA BESAR

nabi saw , bersabda :

"dosa kecil tidaklah dipandang kecil jika terus menerus dilakukan dan dosa besar tidak diipandang besar jika disertai memohon ampunan"

dosa keci yang terus - menerus dilakukan akan menumpuk menjadi dosa besar , dengan adanya kehendak untuk melakukan terus - menerus , berarti suatu dosa telah membesar karena niat melakukan maksiat itu merupakan perbuatan maksiat tersendiri.dosa besar tidak dipandang besar , jika disertai memohon ampunan kepada allah , maksudnya , bertobat kepada allah swt , disertai syarat-syaratnya tobat akan menghapus segala kesalahan , walaupun kesalahan itu besar

hadis ini diriwayatkan oleh imam ad-dailami dan ibnu abbas dengan susunan mendahulukan kalimat yang akhir dari kalimat awal.

12.KEMAUAN ORANG YANG MAKRIFAT DAN ORANG YANG ZUHUD  

 ada yang mengatakan :

 

 "kemauan orang arif itu memuji,sedangkan kemauan orang yang zahid itu berdoa,karena keinginan orang yang arif itu memperoleh pahala,sedangkan keinginan orang yang zahid itu kemanfaatan dirinya"

orang yang arif selalu memuji keagungan sifat-sifat alla swt.orang yang zuhud berpaling dari keinginan dunia,selain berdoa,dia bertawaduk kepada allah swt,memohon kebaikan dari-NYA.

orang arif bertujuan memikirkan tuhannya,bukan memikirkan pahala dan surga, sedangkan orang yang zuhud memikirkan kemanfaatan dirinya sendiri,yaitu pahala dan surga.jadi,perbedaan antara keduanya , tujuan orang yang zuhud adalah memikirkan agar dia mendapatkan bidadari , sedangkan tujuan orang arif ialah memikirkan dihilangkan tirai-tirai dari dirinya.

13.ORANG YANG SEDIKIT MAKRIFATNYA DAN ORANG YANG BELUM MENGENAL BETUL DIRINYA SENDIRI"barang siapa yang mengira , bahwa mempunyai penolong lebih mumpuni dibanding allah , maka baru sedikit ia mengenali allah dan barang siapa mengira mempunyai musuh yang lebih kejam dibandingkan nafsunya , berarti baru sedikit ia mengetahui dirinya sendiri"

barang siapa yang menduga adanya seorang penolong yang lebih dekat kepada dirinya dari pada allah dan lebih banyak pertolongannya , beraarti dia tidak mengetahui allah swt . sedang orang yang belum mengetahui keganasan hawa nafsu sendiri yang selalu mempengaruhinya ke arah kejahatan , berarti dia tidak mengetahui bahwasanya nafsu itu yang paling jahat.

14.LISAN DAN HATI

DARI ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ , tentang tafsiran ayat :


"tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan itu , lantaran perbuatan tangan - tangan itu sendiri"

beliau mengemukakan :


"daratan adalah lisan , sedangkan lautan adalah hati , maka apabila lisan rusak , maka pribadi - pribadi manusia menangisinya dan apabila hati rusak , maka para malaikat menangisinya"

lisa rusak misalnya dengan memaki dan hati rusak umpamanya dengan sikap pamer.
ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah lidah diciptakan hanya satu , untuk mengingatkan hamba allah swt, bahwa janganlah dia mengatakan sesuatu selain perkara yang penting dan baik , pendapat lain mengatakan , bahwa sesungguhnya ucapan berzikir dalam berbagai bahasa hanya ditunjukan kepada allah Yang Maha Esa , begitu pula dengan hati , dia diciptakan tunggal , sedangkan mata dan telinga jumlahnya berpasangan , selain itu pendapat lain mengatakan lagi bahwa kebutuhan pendengaran dan penglihatan lebih banyak dari pada kebutuhan lisan.

lautan di ibaratkan dengan hati , karena sama-sama sangat dalam dan luas


15.SYAHWAT DAN SABAR 

ada yang mengatakan :


sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja , bukankah anda melihat kisah yusuf dan zulaikha.

syahwat adalah keinginan dan kesenangan , padahal orang yang senang terhadap sesuatu , maka disaat itulah telah menjadi hamba sesuatu yang disenangi itu . kesabaran adalah ketabahan , dimana dengan ketabahan inilah orang dapat menggapai yang dimaksud.

dalam kisahnya , zulaikha yang permaisuri raja itu amat mencitai yusuf , namun dengan penuh kesabaran si yusuf mampu , menghadapi segala bujuk rayu dan tipu daya zulaikha . dan pada akhirnya si yusuf itu menjadi raja.

16.AKAL DAN HAWA NAFSU

ada yang mengatakan :


BERBAHAGIALAH YANG AKALNYA MENJADI PEMIMPIN DAN HAWA NAFSUNYA MENJADI TAWANAN DAN CELAKALAH ORANG YANG HAWA NAFSUNYA MENJADI PEMIMPIN SEDANG AKALNYA MENJADI TAWANAN

orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus dan hawa nafsunya enggan melakukan larangan allah swt.yaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syara. maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan, adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakkur mengenali allah swt dengan segala kenikmatan dan keagungannya.

17.HATI YANG LEMBUT DAN PIKIRAN YANG JERNIH 

ADA YANG MENGATAKAN :"BARANG SIAPA YANG MENINGGALKAN DOSA-DOSA, NISCAYA LEMBUTLAH HATINYA, DAN BARANG SIAPA MENINGGALKAN PERKARA YANG HARAM, DAN MAKAN-MAKANAN YANG HALAL, MAKA JERNIHLAH PIKIRANNYA"

hati yang lebut adalah yang dengan tulus menerima nasihat agama dan mematuhinya, serta melaksanakannya dengan khusyuk. pikiran yang jernih ialah dengan cemerlang mampu memikirkan ciptaan allah swt, dengan meyakini allah swt itu maha kuasa, contoh di antaranya membangkitkan kembali manusia setelah mati.

keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan merenungkan melalui pikiran dan akal, bahwa sesungguhnya allah menciptakan manusia bermula dari setetes air mani yang menyatu didalam rahim, berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging,tulang,otot,dan syaraf sampai terbentuknya telinga, mata serta anggota badan lainnya. selain itu allah memudahkan janin keluar dari rahim, serta memberitahukan bagaimana menyusui bayi. bayi yang baru lahir belum memiliki gigi. atas kuasa allah swt, ditumbuhkan dan di tanggalkan gigi-giginya ketika berumur 7 tahun, kemudian ditumbuhkan lagi pada waktu yang lain.

allah swt menjadikan keadaan manusia berubah dari kecil menjadi dewasa, kemudian tua , dan dari sehat menjadi sakit.dia juga menjadikan pula semua makhluknya tidur dan bangun ,dan tidur setiap hari, rambut dan kuku rontok, kemudian tumbuh kembali, malam dan siang silih berganti, melalui perubahan peredaran matahari dan bulan, yang kesemuanya datang dan pergi silih berganti pula. setiap bulan timbul dan terbenam dengan sempurna . ketika terjadi gerhana , sinar matahri hilang. dari tanah yang basah allah menyuburkan tanaman.

berdasarkan semua itu , maka jelaslah , bahwa yang maha kuasa atas semua itu adalah allah swt , yang mampu menghidupkan semua yang telah mati, setelah mereka rusak di alam kubur. oleh sebab itu , wajib bagi hamba allah memperbanyak tafakur untuk menambah kuat keyakinannya tentang adanya kebangkitan setelah mati.. selain itu harus pula mengakui adanya kebangkitan serta perhitungan seluruh perbuatannya selama didunia . jadi, sesuai dengan kekuatan imannya , niscaya akan timbul semangat dan kesungguhan untuk menjungjung tinggi perintah allah dan menyingkiri larangannya.18.MENTAATI PERINTAH DAN MENJAUHI LARANGAN

sebuah wahyu telah diturunkan kepada sebagian nabi


'taatlah kamu kepada perintahku dan janganlah kamu mendurhakai segala perintahku"

didalam perintah allah terdapat petunjuk menuju maslahat dan didalam larangan allah terdapat jalan menuju kerusakan.

19. DUA KIAT UNTUK MENYEMPURNAKAN AKAL.
ada yang mengatakan :
" kesempurnaan akal itu mengikuti keridoan allah swt.dan menjauhi murkanya "
karena itu , mengembangkan akal dengan cara yang bertolak belakang dengan hal itu menuju kegilaan.

20. ORANG YANG MULIA DAN ORANG YANG BODOH
ada yang mengatakan :
" tiada pengasingan bagi orang yang mulia ( berilmu ) dan tiada tanah air bagi yang bodoh "
orang yang mulia ialah orang yang berilmu serta beramal , dia selalu dimuliakan dan di hormati orang lain dimana saja berada , sebab selalu dihormati dan diperlukan kehadirannya, karena itu , walaupun di negeri asing , ia tetap hidup dirumah sendiri . sebaliknya bagi orang yang bodoh

22.DEKAT KEPADA ALLAH SWT DAN JAUH DARI MANUSIA

ada yang mengatakan : "gerak seseorang berbuat taat itu menunjukan adanya makrifat sebagaimana gerakan organ tubuh menunjukan adanya hidup "

makrifat adalah mengenal allah dengan segala macam keagungan , kebesaran dan kekuasaannya.jika seorang hamba melakukan perbuatan taat kepada allah ,berarti itu bukti bahwa dia telah mengenali allah .jika semakin banyak perbuatan taat dilakukan , maka semakin dalam pula ia mengenali allah . demikian pula sebaliknya , jika semakin sedikit perbuatan taat , maka akan sedikit pula kemakrifatannya .hal itu karena perbuatan lahir adalah merupakan cerminan dari sikap batinnya.

0 komentar:

http://www.resepkuekeringku.com/2014/11/resep-donat-empuk-ala-dunkin-donut.html http://www.resepkuekeringku.com/2015/03/resep-kue-cubit-coklat-enak-dan-sederhana.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/10/resep-donat-kentang-empuk-lembut-dan-enak.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/07/resep-es-krim-goreng-coklat-kriuk-mudah-dan-sederhana-dengan-saus-strawberry.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/06/resep-kue-es-krim-goreng-enak-dan-mudah.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/09/resep-bolu-karamel-panggang-sarang-semut-lembut.html